Calytics

The perfect calendar & analytics app for your listings.

Calytics

Ứng dụng hoàn hảo để theo dõi lịch đặt phòng và thống kê doanh thu.

Language Ngôn ngữ

1. Get iOS App

2. Guidelines for Installing & Trusting Calytics

Install app

After tapping on the Install button above, you will be prompted to install the app. Choose “Install” and the app will be installed on your phone.

When you first open Calytics, you will see a notification that the app developer is not yet trusted on your device. You can dismiss this message and process to the next step to trust the developer.

Establish trust

Open the Settings app, then choose General > Device Management (or Profiles) > Christinas Company Limited.

Choose Trust “Christinas Company Limited”.

You will then be prompted to confirm your choice. Tap Trust to confirm.

All done! You can go back and use the app.

1. Tải ứng dụng iOS

2. Hướng dẫn Cài đặt và Thiết lập tin cậy cho Calytics

Cài đặt ứng dụng

Bấm vào nút “Cài đặt” bên trên, bạn sẽ được thông báo cài đặt ứng dụng. Chọn “Cài đặt”, ứng dụng đã tự động cài lên điện thoại bạn.

Khi mở ứng dụng lần đầu tiên sẽ có thông báo Nhà phát triển Doanh nghiệp Không được tin cậy. Bấm "Huỷ" để bỏ qua thông báo này. Sau đó tiếp tục thiết lập tin cậy theo hướng dẫn bên dưới để sử dụng ứng dụng.

Thiết lập tin cậy

Mở ứng dụng Cài đặt. Chọn Cài đặt chung > Quản lý thiết bị > Christinas Company Limited

Chọn Tin cậy “Christinas Company Limited”.

Chọn “Tin cậy”.

Đã xong! Bây giờ bạn có thể trải nghiệm Calytics.

1. Get Android App

2. Guidelines for Installing & Trusting Calytics

Enabling 'Unknown Sources' on Android

The exact names of the settings entries listed below may vary slightly from device to device, but the overall process should be very similar. To begin, head to your phone's main settings menu, then look for an entry titled either "Security" or "Lock screen and security."

From this menu, simply tick the box or toggle the switch next to the "Unknown sources" entry, then press "OK" on the popup.

After that, you're all set up and ready to go. From now on, you can simply download any APK installer file directly to your Android device.

Download and Install App

Open the link to download app in any mobile web browser -> Download the file -> Click on the notification with title “Download complete” to begin install app

1. Tải ứng dụng Android

2. Hướng dẫn Cài đặt và Thiết lập tin cậy cho Calytics

Bật tính năng cho phép cài đặt từ "Nguồn chưa biết" trên Android

Tên của tính năng trong phần cài đặt có thể khác nhau ít nhiều tuỳ theo từng loại thiết bị, nhưng quá trình cài đặt hầu như là tương đồng. Bắt đầu vào danh sách cài đặt chính và tìm dòng có tên là "Bảo mật" hoặc "Màn hình khoá và bảo mật."

Trong menu này, bật tính năng trên dòng "Nguồn chưa biết", nhấn "Đồng ý" trong hộp thông báo.

Như vậy, bạn đã thiết lập xong. Từ giờ bạn có thể tải về tệp Android APK và tiến hành cài đặt trực tiếp lên thiết bị.

Quá trình tải về và cài đặt

Mở liên kết tải ứng dụng trên bất kỳ trình duyệt nào của thiết bị -> xác nhận tải về tệp cài đặt -> Trên danh sách có thông báo "Tải về hoàn tất" nhấp vào thông báo để tiến hành cài đặt.